Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin ẩn danh.
Chúng tôi sử dụng các công nghệ như cookie (các tệp nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ), báo hiệu web hoặc số nhận dạng thiết bị duy nhất để nhận dạng ẩn danh máy tính hoặc thiết bị của bạn để chúng tôi có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn. Hệ thống của chúng tôi cũng ghi lại thông tin như trình duyệt, hệ điều hành và địa chỉ IP của bạn.

Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn. Nói cách khác, chúng tôi không thu thập thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.

Chúng tôi không cố ý liên hệ hoặc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã vô tình thu thập những thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể nhanh chóng nhận được sự đồng ý của phụ huynh hoặc xóa thông tin.

Dịch vụ của chúng tôi hiện không nhận dạng được tín hiệu “Không theo dõi” có thể có trong một số trình duyệt web.

Chúng tôi không lưu trữ hoặc chia sẻ vị trí chính xác của bạn.
Chúng tôi không sử dụng hoặc thu thập vị trí địa lý chính xác của bạn.

Bạn có thể yêu cầu xem dữ liệu cá nhân của mình.
Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để xem bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà chúng tôi đã lưu trữ, chẳng hạn như tên, email, địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email để yêu cầu xem thông tin này.

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân cho đến khi bạn xóa nó.
Chúng tôi xóa thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như tên, địa chỉ, email hoặc số điện thoại của bạn) và các tùy chọn khác liên quan đến tài khoản của bạn ngay sau khi bạn xóa tài khoản của mình. Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu khác vô thời hạn.

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty khác.
Nói chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân (như tên, địa chỉ, email hoặc điện thoại) với các công ty khác.

Không có công ty quảng cáo nào thu thập dữ liệu thông qua dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi không cho phép các công ty quảng cáo thu thập dữ liệu thông qua dịch vụ của chúng tôi để nhắm mục tiêu quảng cáo.

Bạn có thể đặt câu hỏi về quyền riêng tư.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua form liên hệ của web.

Các nhà cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu thay mặt chúng tôi.
Để phục vụ bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân và thông tin ẩn danh của bạn với các công ty khác, bao gồm các nhà cung cấp và nhà thầu. Việc sử dụng thông tin của họ bị giới hạn cho những mục đích này và tuân theo các thỏa thuận yêu cầu họ giữ bí mật thông tin. Các nhà cung cấp của chúng tôi đảm bảo rằng họ thực hiện các bước hợp lý để thay mặt chúng tôi bảo vệ dữ liệu mà họ nắm giữ, mặc dù không thể đảm bảo an ninh dữ liệu.

Các công ty phân tích có thể truy cập vào dữ liệu ẩn danh (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc ID thiết bị của bạn) để giúp chúng tôi hiểu cách dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Họ chỉ sử dụng dữ liệu này thay mặt chúng tôi. Họ không chia sẻ nó ngoại trừ ở dạng tổng hợp; không có dữ liệu nào được chia sẻ cho bất kỳ người dùng cá nhân nào. Nhấp để xem các chính sách bảo mật của công ty chi phối việc sử dụng dữ liệu của họ.

Chúng tôi thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân.
Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân của bạn chống lại việc truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi mã hóa việc truyền dữ liệu trên các trang mà bạn cung cấp thông tin thanh toán. Tuy nhiên, không có phương pháp bảo mật hoặc mã hóa nào có thể được đảm bảo để bảo vệ thông tin khỏi tin tặc hoặc lỗi của con người.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ hoặc xử lý trên các máy tính đặt tại bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi kinh doanh.

Các tình huống đặc biệt có thể yêu cầu tiết lộ dữ liệu của bạn.
Để vận hành dịch vụ, chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin nhận dạng và ẩn danh cho các bên thứ ba trong những trường hợp hạn chế sau: (1) với sự đồng ý rõ ràng của bạn, (2) khi chúng tôi thực sự tin rằng thông tin đó là yêu cầu của pháp luật, (3) khi chúng tôi thực sự tin rằng cần phải bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc (4) cho bất kỳ người kế thừa hoặc người mua nào trong việc sáp nhập, mua lại, thanh lý, giải thể hoặc bán tài sản. Bạn sẽ không cần phải đồng ý tiết lộ trong những trường hợp này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn, trong phạm vi luật pháp cho phép.

Bạn có thể xem thêm thông tin liên quan đến quyền riêng tư.
Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 3 năm 2014. Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách của mình, chúng tôi sẽ đặt một thông báo nổi bật trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Nếu thay đổi ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dùng đã đăng ký, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua email, thông báo đẩy hoặc văn bản.

Privacy Policy

We only collect anonymous information.
We use technologies like cookies (small files stored by your browser), web beacons, or unique device identifiers to anonymously identify your computer or device so we can deliver a better experience. Our systems also log information like your browser, operating system and IP address.

We do not collect personally identifiable information about you. In other words, we do not collect information such as your name, address, phone number or email address.

We do not knowingly contact or collect personal information from children under 13. If you believe we have inadvertently collected such information, please contact us so we can promptly obtain parental consent or remove the information.

Our service does not currently recognize the “Do Not Track” signal that may be available in some web browsers.

We do not store or share your precise location.
We do not use or collect your precise geographic location.

You can request to see your personal data.
You can sign into your account to see any personally identifiable information we have stored, such as your name, email, address or phone number. You can also contact us by email to request to see this information.

We keep personal data until you delete it.
We remove personally identifiable information (such as your name, address, email or phone number) and other preferences associated with your account promptly after you delete your account. We may retain other data indefinitely.

We don’t share your personal data with other companies.
We generally do not share personally identifiable information (such as name, address, email or phone) with other companies.

No ad companies collect data through our service.
We do not allow advertising companies to collect data through our service for ad targeting.

You can ask privacy questions.
If you have any questions or concerns about our privacy policies, please contact us via web contact form.

Service providers access data on our behalf.
In order to serve you, we may share your personal and anonymous information with other companies, including vendors and contractors. Their use of information is limited to these purposes, and subject to agreements that require them to keep the information confidential. Our vendors provide assurance that they take reasonable steps to safeguard the data they hold on our behalf, although data security cannot be guaranteed.

Analytics companies may access anonymous data (such as your IP address or device ID) to help us understand how our services are used. They use this data solely on our behalf. They do not share it except in aggregate form; no data is shared as to any individual user. Click to see company privacy policies that govern their use of data.

We take steps to protect personal information.
We take reasonable steps to secure your personally identifiable information against unauthorized access or disclosure. We encrypt transmission of data on pages where you provide payment information. However, no security or encryption method can be guaranteed to protect information from hackers or human error.

Information we collect may be stored or processed on computers located in any country where we do business.

Special situations may require disclosure of your data.
To operate the service, we also may make identifiable and anonymous information available to third parties in these limited circumstances: (1) with your express consent, (2) when we have a good faith belief it is required by law, (3) when we have a good faith belief it is necessary to protect our rights or property, or (4) to any successor or purchaser in a merger, acquisition, liquidation, dissolution or sale of assets. Your consent will not be required for disclosure in these cases, but we will attempt to notify you, to the extent permitted by law to do so.

You can review more privacy-related information.
This privacy policy was last updated on March 6, 2014. Our privacy policy may change from time to time. If we make any material changes to our policies, we will place a prominent notice on our website or application. If the change materially affects registered users, we will send a notice to you by email, push notification or text.